Dokumenti

   ELEKTRIKA
Povezave
 • Energetski zakon (EZ-1)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije
 • Zakon o trošarinah (ZTro-1)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019-2021
 • Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE
 • Prispevek za energetsko učinkovitost (URE)
 • Prispevek za delovanje operaterja trga
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno proizvodno cono Tezno
   VODA
Povezave
 • Zakon o vodah
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo
 • Pravilnik o pitni vodi
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno proizvodno cono Tezno
   ZEMELJSKI PLIN
Povezave
 • Energetski zakon (EZ-1)
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
 • Uredba o delovanju trg z zemeljskim plinom
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
 • Prispevek za energetsko učinkovitost (URE)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah
 • Zakon o trošarinah (ZTro-1)
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno proizvodno cono Tezno
   OSTALI DOKUMENTI IN POVEZAVE
Povezave

https://www.eles.si/
http://www.plinovodi.si/
https://www.sodo.si/
https://www.agen-rs.si/
http://www.giz-dee.si/
https://www.arso.gov.si/
https://www.stajerskagz.si/
https://www.gzs.si/
http://www.maribor.si/

   DOKUMENTI Z OMEJENIM DOSTOPOM