Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Predstavitev podjetja

Zavod Poslovno proizvodna cona Tezno je neprofitna družba. V njem je redno zaposlenih 13 ljudi različnih izobrazbenih stopenj – od kvalificiranih do univerzitetno izobraženih. Temeljna naloga zavoda je uspešno upravljanje Cone Tezno v njeni fizično-prostorski zaokroženosti in skrb za dobrobit gospodarskih ter drugih subjektov v njej.

Zavoda PPC Tezno

  • nastopa kot upravitelj območja Cone Tezno in kot spodbujevalec ter povezovalec njenega razvoja;
  • potencialnim investitorjem posreduje vse informacije o coni in o možnostih ter pogojih za realizacijo njihove investicije;
  • podjetjem nudi pomoč pri idejnih zasnovah, pridobivanju projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj in podobno, ter pri iskanju ponudb in izvajalcev;
  • nastopa kot spodbujevalec poslovnega povezovanja podjetij v coni in jim pomaga pri njihovem promoviranju;
  • skrbi, da podjetja prejmejo energente po izrazito konkurenčnih cenah;
  • skrbi za vzdrževanje skupnih energetskih naprav v Coni Tezno, tovrstne storitve pa opravlja tudi za podjetja v njej;
  • skrbi za razvoj in vzdrževanje infrastrukture v Coni Tezno ter za njeno čim bolj urejeno podobo;
  • skrbi za javno promocijo in prepoznavnost Cone Tezno kot celote.