Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

 
 

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN

OKOLJSKEGA POROČILA ZA PROIZVODNO CONO TEZNO

 Občinski podrobni prostorski načrt podrobneje načrtuje prostorsko ureditev območja, opredeljenega z nazivom Proizvodna cona Tezno v Mariboru (v nadaljevanju PCT). Z OPPN načrtovane nove ureditve območja PCT bodo omogočile sanacijo obstoječega stanje ter omogočile uresničitev razvojnih namer obstoječih lastnikov na obstoječem že pozidanem delu območja PCT ter omogočala uresničitev investicijskih namer potencialnim investitorjev na še ne pozidanem območju PCT. Z možnostjo direktne cestne navezave na Ptujsko cesto in avtocesto A1 Maribor – Ljubljana ter možnostjo navezave na obstoječo železnico, se območje PCT vključuje v širše prometno omrežje. V območju OPPN PCT je načrtovana gradnja stavb in pomožnih objektov ter ureditev ostalih površin, nujnih za nemoteno delovanje poslovne cone, kot tudi gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske javne infrastrukture. Velikost območja PCT je cca. 100 ha. 

Prostorski akt in okoljsko poročilo bosta javno razgrnjena v času od 2. novembra 2016 do vključno 2. decembra 2016 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor – v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Tezno, Panonska 12 in deloma na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu in okoljskemu poročilu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo – javna razgrnitev – cona Tezno. Pripombe se lahko vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev ali podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 2. decembra 2016.

Javna obravnava navedenega prostorskega akta in okoljskega poročila bo v dvorani Mestne četrti Tezno, Panonska 12, Maribor v sredo 16. novembra 2016 ob 16.00 uri.

 
Priloge:
 Gradivo za javmo razgrnitev OPPN
 Okoljsko poročilo
 Povzetek za javnost