Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Zemljišče na vzhodni strani Cone Tezno, kamor se ob nedeljah na kramarski sejem, t.i. bolšjak, zgrne množica obiskovalcev in ponudnikov, je na javni dražbi kmalu po novem letu kupil Zavod Poslovno-proizvodna cona Tezno. To je v okviru stečajnega postopka družbe Alpine Consulting izpeljala stečajna upraviteljica Angelika Lukačić iz insolvenčne pisarne, katere sedež je v Portorožu. Nepremičnina, ki meri slabih 52.000 kvadratnih metrov, je pred letom 2002 bila v lasti Tovarne vozil Maribor. Vplačane so bile tri varščine, na dražbo so pristopili vsi trije interesenti, je pojasnila in dodala, da Mestna občina Maribor (MOM), ki je imela na nepremičnini predkupno pravico, te ni uveljavljala. Vendar o višini kupnine stečajna upraviteljica za javnost ni spregovorila, saj je pred objavo podatka potrebno soglasje sodišča k prodajni pogodbi. Je pa zatrdila, da “bodo z doseženo kupnino upniki poplačani v celoti”. Izhodiščna cena na javni dražbi z zniževanjem izklicne cene je bila sicer 1,1 milijona evrov, likvidacijska vrednost pa ocenjena na 3,4 milijona evrov.

Zajeta slika         
Razumljivo je, da so se na novico o prodaji zemljišča najburneje odzvali najemniki oziroma organizatorji boljšaka, ki se bojijo, da bi prodaja zemljišča Zavodu PPC Tezno pomenila njegov konec. Neuradno pa je slišati še kakšen glas, zlasti takšen, ki govori o domnevni netransparentnosti prenosa lastništva. Zato smo za več informacij zaprosili Gorazda Bendeta, direktorja Zavoda PPC Tezno, ki je bilo na omenjeni javni dražbi najuspešnejše.

V uvodu je pojasnil, da kupnina za omenjeno zemljišče ni skrivnost, saj je bila sprejeta na javni dražbi. Vendar pa je objava zapisnika o javni dražbi premoženja s podatki o kupnini, udeležencih in ugotovitvah v pristojnosti stečajne upraviteljice. »Mislim, da je o kupnini primerno govoriti, ko bo prodajni postopek zaključen. V sedanjem trenutku pa si je Zavod PPC Tezno le izposloval pravico, da izvede nakup,« pojasnjuje Gorazd Bende, ki je spregovoril tudi o realizaciji prodaje, ki bo »realizirana ob izpolnitvi vseh obveznosti kupca, Zavoda PPC Tezno – gre za plačilo kupnine, davkov, stroškov… – in ko pristojno sodišče izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu. Komaj tak pravnomočen sklep sodišča pomeni listino, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca v zemljiško knjigo. Ocenjujem, da če bo šlo vse po načrtih, se bo to zgodilo konec meseca aprila.«

Seveda se jih nemalo vpraša, kakšne načrte ima zavod s kupljenim zemljiščem in ali lahko Mariborčani pričakujejo ukinitev boljšjega sejma ali pa njegovo selitev na drugo lokacijo. Gorazd Bende o tem: »Za tako veliko površino na tako pomembni lokaciji je odločitev za nakup lahko le dolgoročno zasnovana. Upoštevani bodo strateški interesi cone Tezno, MOM, krajanov Tezna in razmer ter perspektive v času, ko se bo pristopilo k uresničevanju načrtov. Gotovo pa ni ekonomsko upravičeno tovrstno zemljišče uporabljati le en dan v tednu. Menim, da dokler načrti za drugačno rabo prostora ne bodo ‘sedeli’, dokler se ne spremenijo prostorski akti – MOM, na primer, ne sprejme občinski podroben prostorski načrt za to območje – bistvenih sprememb namembnosti prostora ni za pričakovati. Predvidevam, da se ob sedanji prostorski zakonodaji v R Sloveniji in prevladujoči praksi še nekaj let ne bo kaj bistvenega spremenilo. Po drugi strani pa se je bolšjak kar prijel in bi ga bilo škoda ukiniti. Interes za nadaljevanje organiziranja takšnega ali podobnega sejma smo že zabeležili.

Mediaspeed3085

Za konec direktor Zavoda PPC Tezno podrobneje komentira izjavo za enega izmed medijev, češ da je ustanova, ki jo uspešno vodi že vse od leta 2005, usklajena z MO Maribor:
»V zadnjem obdobju je za potrebe celotne Cone Tezno in posamičnih investitorjev v njej bilo vzpostavljeno z MOM – od župana do »prostorcev«, od vodilnih do izvrševalcev pa vse do odgovornih za urejanje, rabo in gospodarjenje s prostorom – zelo dobro sodelovanje. MOM je tudi podprla zamisel za nakup obravnavanega zemljišča. Za udeležbo Zavoda PPC Tezno v procesu nakupa je namreč bilo pomembno tudi upoštevanje zaščite interesov podjetij, ki v coni delujejo. V primeru, da bi uspel nakup realizirati drug kupec in tako postati tudi lastnik dovozne ceste do starega TAM-ovega vhoda, ki se ga je nekdaj prijelo ime ‘kapija’, ceste proti poslopju ambulante Tezno ZD Maribor in poslopja ZPIZ Območne enote Maribor, bi se lahko zadeve v prihodnosti obrnile zelo drugače. Sam sem prepričan, da je interes MOM tudi to, da zagotovi nemoten dostop do največje in še kako delujoče poslovno-industrijske cone, kakršna je Cona Tezno z več kot 200 podjetji in ustanovami in skoraj 4000 zaposlenimi, po javnih cestah.

Pa še nekaj je pomembno, naš Zavod je prioritetno zavezan razvoju Poslovno proizvodne cone Tezno, vendar ob upoštevanju potreb in želja ljudi v okolju, kakor tudi ohranjanju duha nekdanjega TAM-a, katerega sestavni del je bilo tudi zemljišče, o katerem teče beseda.«