Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Med 575 dolžniki bo Družba za upravljanje terjatev bank oživljala 79 družb, izhaja iz letnega poročila (pri tem niso upoštevane nekatere manjše terjatve, prenesene iz Abanke in Banke Celje). Več kot polovica družb je že v stečaju, za približno 150 pa jih uvedbo takšnega postopka še predvidevajo. V pripravi je sicer tudi nov zakon, ki bo odpravil zdaj največje težave oživljanja: pridobivanje sredstev za tekoče poslovanje. Ta sredstva bo – če bo novela sprejeta – lahko zagotovila kar sama DUTB.
Družba za upravljanje terjatev bank je ob koncu prejšnjega leta vodila 79 primerov prestrukturiranja družb; 63 družb med temi je delujočih, 14 v prisilni poravnavi, dve pa v postopku preventivnega prestrukturiranja. Na drugi strani pa pri 496 dolžnikih ne vidijo smisla oživljanja, zato se nameravajo poplačati z unovčevanjem zavarovanj. Med omenjenimi je 327 dolžnikov že v stečaju, 17 pa je izbrisanih. Med preostalimi, ki še »živijo«, jih je 19 v prisilni poravnavi, pet v postopku preventivnega prestrukturiranja, 128 družb pa je še delujočih, a bo večina teh v prihodnje najverjetneje tudi končala v stečaju. DUTB namreč v letnem poročilu pojem unovčevanja zavarovanj pojasnjuje z besedami: »Slednje za družbo (dolžnika) običajno pomeni stečaj družbe in prenehanje poslovanja.«

Med primeri uspešnega prestrukturiranja v letnem poročilu navajajo Cimos, Avtotehno, ACH, AHA Emmi in MLM. Nekatere med omenjenimi (kot tudi druge bolj znane) smo vzeli pod drobnogled in proučili, za kako uspešne zgodbe gre.

cimos

Cimos čaka samo še na kupca
Družba Cimos je v postopku prisilne poravnave s konverzijo terjatev v kapital prešla v 47-odstotno last DUTB. V času prisilke je bil s ključnimi deležniki sklenjen sporazum o prestrukturiranju. »Kupci so se zavezali k novemu financiranju, dobavitelji so se odpovedali delu svojih terjatev, slovenske banke so se zavezale k novemu financiranju družbe,« so zapisali v letnem poročilu DUTB. Ključen in tudi zadnji korak v prestrukturiranju Cimosa pa je njegova prodaja. Za svetovalca pri prodaji je bil aprila izbran Ernst & Young. Kot pravijo v Cimosu, je cilj, da najdejo kupca do konca leta. O sanaciji v Cimosu pojasnjujejo, da ta poteka v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja. Izboljšali naj bi se tudi odnosi s kupci, ki v času Cimosove prisilne poravnave niso smeli povečevati svoje izpostavljenosti do družbe in jim večjih poslov niso dodelili. »S koncem prisilne poravnave so se razmere nekoliko stabilizirale in Cimos je lahko intenziviral prodajne aktivnosti v celovitem obsegu. Tako že pridobivamo povpraševanja za nove posle,« razlagajo. A rezultati novih poslov ne bodo še tako kmalu vidni. »Upad prodaje bomo imeli še v drugi polovici leta 2015 in v prvem delu naslednjega leta. Začetek postopne rasti prodaje načrtujemo v nadaljevanju leta 2016,« dodajajo.

mlm

MLM z državno pomočjo računa na boljše čase
Med primeri uspešnega prestrukturiranja v DUTB navajajo tudi MLM. Lani je DUTB s konverzijo terjatev in prevzemom deležev od Abanke, NKBM in Probanke prišla do 99-odstotnega deleža v družbi. Kljub temu, da je bil MLM že v prisilki, mu je vseeno grozil stečaj. DUTB je usmerjala pogajanja deležnikov, ki so podpisali pogodbo o prestrukturiranju finančnih terjatev. »Tako je družba lahko reprogramirala svoje obstoječe dolgove, znižala obrestne mere in izboljšala svojo kapitalsko pozicijo z delno konverzijo dolga v kapital oziroma odpisom terjatev finančnih upnikov,« so zapisali v DUTB. Tudi v MLM je vse pripravljeno na prodajo, DUTB je že našla finančnega svetovalca. Konec leta 2013 je MLM zaposloval 456 ljudi, danes jih prek 500. Glavni korak v prestrukturiranju je bila tudi državna pomoč, ki jo je vlada MLM odobrila prejšnji teden. Vlada je namreč v kapital družbe pretvorila 4,3 milijona evrov od skupaj 5,1 milijona evrov terjatve. S tem so okrepili kapitalsko moč MLM, da bo lažje izpolnila cilje, priznava predsednik uprave Dušan Goršek. »Vzpostavili smo nekaj deset razvojnih projektov, ki lahko zadovoljijo pričakovanja avtomobilskih proizvajalcev za modele naslednjih generacij, zaradi velikega števila razvojnih projektov smo presegli število 500 sodelavcev ter pridobili tudi nekaj novih poslov, ki so nadomestili prejšnje,« dodaja Goršek.

 

Povzeto po  http://drazbe.finance.si/8825839/DUTB-bo-v-ste%C4%8Daj-poslala-pribli%C5%BEno-150-podjetij?metered=yes&sid=422970920.