Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Dne 7. junija 2021, ob 9:10 uri, je v srednjenapetostnem (SN) elektroenergetskem omrežju cone Tezno prišlo do okvare kablovoda. Med obratovanjem kabla je prišlo do preboja v kabelskem končniku. Električna zaščita, ki ščiti ta vod, je kabel samodejno izklopila. Odjemalci so po okvari prenapajani iz drugega vira in omrežje deluje po začasni prevezavi. Prekinitev dobave električne energije ni bilo, občutljivejše naprave pa so lahko zaznale prehodno napetostno spremembo v omrežju. Okvara je v postopku sanacije, kar pa ne bo vplivalo na nemoteno dobavo.

Zavod PPC Tezno, skladno s tehničnimi normativi, načrtuje vzdrževalne in investicijsko vzdrževalne dejavnosti na elektroenergetskem omrežju cone Tezno. Kljub rednem izvajanju vseh zastavljenih dejavnosti, se podobnim dogodkom ni moč izogniti. S povečano vnemo jih lahko le zmanjšamo in tako omilimo njihov vpliv.

Zakonodaja s področja kakovosti električne energije predpisuje določeno število in trajanje nenapovedanih prekinitev električne energije, za različne napetostne nivoje. Za omrežje cone Tezno veljajo vrednosti, ki jih Zavod PPC Tezno mora zagotavljati:

  • skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev brez višje sile in tujih vzrokov:
    150 minut / leto,
  • število vseh kratkotrajnih prekinitev: 10 prekinitev / leto.

Zavod PPC Tezno, zahvaljujoč skrbnosti pri delu na elektroenergetskem omrežju, v zadnjih skoraj dveh letih beleži 1 izredni in nenapovedani dogodek na SN omrežju in 1 tak dogodek na NN omrežju. Tako je kakovost električne energije, po tem parametru neprekinjenosti, bistveno višja, kot to določajo Minimalni Standardi Kakovosti, kot jih je določil SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo).

Zavod PPC Tezno

vodja energetike

Milan Novak, dipl. inž. el.