Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Izvajamo storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega, kot s kurativnega področja.

S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika. Dispanzerski način dela, skrb za naše paciente, strokovno izpopolnjevanje, obveščanje in osveščanje javnosti, razvoj novih storitev zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so naša vodila pri vsakodnevnem delu.

Izvajanje storitev zdravstvenega varstva je organizirano v sedmih organizacijskih enotah:

Splošno zdravstveno varstvo

Medicina dela, prometa in športa

Zobozdravstveno varstvo

Varstvo otrok in mladine

Patronažno varstvo

Nujna medicinska pomoč

Varstvo žensk

Uprava

Vse organizacijske enote so strokovno in organizacijsko neodvisne, le odločitve o načrtovanju, financiranju in kadrovski politiki sprejema vrhnji management zavoda. Zdravstveni dom Maribor vodita direktor zavoda prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med., spec. in strokovni direktor  prim. Danilo Maurič, dr. med., spec.

Organizacijske enote vodijo zdravniki z ustrezno medicinsko specializacijo, organizacijsko enoto Patronažno varstvo vodi univerzitetno izobražena medicinska sestra z znanjem iz organizacije dela.