Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Odjemalcem odjemne skupine NN brez merjenja moči se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 ne obračuna Prispevek  za zagotavljanje podpor. Zmanjša se tudi strošek omrežnine.

Z namenom blažitev posledic ukrepov zaradi izrednih razmer ter zaradi ohranitve finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) sta Agencija za energijo in Vlada Republike Slovenije izdali spremembo Tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev in Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, oboje za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjstva.

Zavod PPC Tezno, kot dobavitelj električne energije v coni Tezno, podpira takšne odločitve Vlade RS in Agencije za energijo. Kljub temu, da Zavod PPC Tezno in s tem tudi odjemalci v coni Tezno, niso uvrščeni v odjemno skupino za male poslovne odjemalce, ki je deležna teh blažitev posledic epidemije korona virusa, Zavod PPC Tezno samoiniciativno, na svoje breme povzema te ukrepe tudi za odjemalce v coni Tezno. Ukrep velja, kot že omenjeno, za mala podjetja, ki spadajo v odjemno skupino »brez merjenja moči«, skladno z uredbama Agencije za energijo in Vlade Republike Slovenije.

S tem Zavod poslovno proizvodna cona Tezno želi pripomoči k trudu in možnostim podjetjem za ohranitev poslovanja, ki jim bo ta pomoč brez dvoma dobrodošla. Tovrstna dejanja sodijo v nabor ukrepov s področja družbene odgovornosti, ki  je utemeljena v nosilni steber  poslanstva in strategije razvoja Zavoda PPC Tezno.

Začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči

Odjemalcem odjemne skupine NN brez merjenja moči se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 ne obračuna prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Več informacij o ukrepu:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije

Začasna sprememba tarifnih postavk za omrežnino za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči

Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem znašajo:

Za ostale odjemne skupine se uporablja Cenik za distribucijo električne energije, objavljen na naši spletni strani pod zavihkom dokumenti .

Več lahko preberete na:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0611/tarifne-postavke-za-omreznine-elektrooperaterjev